utolsó frissítés: 2015. június 24.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Köztes-Európa 1763-1993. Osiris-Századvég,Budapest,1995,798. (a szerző munkatársa)

Tanulmány, szakcikk

 • > Otthon és haza. 2000, 2006. február, 30-40.
 • > A "mumusok" és a "kék madár". In: Magyar külpolitika az Európai Unióban. Szerk.. Haris T. Csaba, Manfred Wörner Alapítvány, 2005, 32-58.
 • > Egy kutatási program tapasztalatai. In: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 5-13.
 • > Fórum a kettős állampolgárságról. Ankét. Kisebbségkutatás, 2005. 1. sz. 42-53.
 • > Generation Groups in the History of Hungarian Minority Elites. Regio, 2005. 109-124.
 • > Stratégiai törésvonalak a budapesti magyarságpolitikában. In: Nemzetfelfogások, Kisebbség–többség. Szerk. Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Timea, ÚMK– MTA SZKI, Bp., 2005, 123-142.
 • > A román-magyar kapcsolatok, múlt és jelen. In:. Román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési modell. Szerk. Smaradna Enache-Salat Levente, EDRC, Cluj, 2004. 63-100. (ua. uo. román és angol nyelven is).
 • > Javaslat a határon túli magyarság támogatási rendszerének átalakítására. In: EU tanulmányok III. Főszerk. Inotai András, Nemzeti fejlszetési Hivatal, Bp., 2004, 797-840.
 • > Látszat és való. A magyar kormányok magyarságpolitikája. Nyelvünk és Kultúránk 2004. 2. sz. 5-25. Ua. Muratáj 2004. 1. sz. 104-129.
 • > Látszat és való. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Szerk. Blénesi Éva-Mandel Kinga, Gondolat- MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004, 231-258.
 • > The History of Relations Between Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond tehe Borders of Hungary. In: The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Eds. Zoltán, Kántor et. al., Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2004, 58-86.
 • > Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historical Outline. Regio 2003. 121-138.
 • > A közép-európai "tejtestvériség" Németh László víziója. . Európai Utas 2001. 2. sz. 38-42.
 • > Magyarságpolitikai jegyzetek. In: Mérlegen és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdete. Szerk. Tabajdi Csaba, Codex, Bp., 2001, 181-207.
 • > Nemzetiségpolitikai látószögek és társadalomtörténeti folyamtok. In: Bíró Sándor: Többségben és kisebbségben. Pro-Print, Csíkszereda, 2001, 5-13.
 • > UDMR si coalitia guvernamentala 1996-2000. Sfera Politicii 2001. oct-noiemb. 9-19.; decemb. 47-58.
 • > A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940) In: Források és stratégiák. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 29-113.
 • > "Action Osten" Die Unterstützung der ungarischen Institutionen in Rumanien durch das Mutterland Ungarn in den 1920er Jahren. In: Ungarn-Jarchbuch, 1997. Ungarisches Institut, München, 1998, 287-337.
 • > Egy magyar girondista Erdélyben. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 5-33., 177-188. (Múltunk könyvek)
 • > Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu kisebbségpolitikai nézőpontjai. In: Limes 1998. 4. sz. 136-162.
 • > Németh László. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Bp., 1998. 175-193.
 • > A romániai magyarság kisebbségpolitikája (vázlat) In: A Hét 1997. feb. 28., márc.7., máj. 22.
 • > A romániai magyarság önszerveződése a két világháború között. In: Kisebbségi érdekvédelem, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997, 11-33.
 • > A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok (1922-1938). In: Közép-Európa az integráció küszöbén, TLA, Bp., 1997, 89-96.
 • > Bibó István és Erdély. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Istvánról. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1993.

Recenzió, interjú

 • > A Magyar Optimum negyedik vitája (415-425.); Vita az RMDSZ-nek "A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről" szóló törvénytervezetéről (544-551.) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., 2006.
 • > Jövőképek határon innen és túl. Ablonczy Bálint interjúja Bárdi Nándorral, UFI, 2004. 7. sz. 16-19.
 • > Beszélgetés Tóth Károllyal a Fórum Intézet vezetőjével. Regio 2003. 3. sz. (Papp Z. Attilával közösen)
 • > Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Regio, 1996. 1. sz. 197-201.

Szerkesztés

 • > Észak-Erdély társadalma 1940-1944. LIMES 2006. 2. sz.
 • > A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése 1920—2000. KORALL 2004. december, 18. sz.
 • > Ábrahám Barna: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 540 p.
 • > D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 207 p.
 • > Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, 342.
 • > Hermann Gusztáv: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII-XIX. században. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 243. p.
 • > Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 640 p.
 • > Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. Dokumentumok a MRG kisebbségjogi publikációiból. Összeáll. Bíró Anna-Mária, TLA, Bp., 2002, 269.
 • > The Gypsies/ The Roma in Hungarian society. Ed. Ernő Kállai, TLA, Bp., 2002, 179.
 • > Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Összeáll: Szerbhorváth György, TLA, Bp., 2002, 294.
 • > Konfliktusok és kezelésük. Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Lagzi Gábor, TLA, Bp., 2001, 162.
 • > Ellenpontok 1982., Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
 • > A többség kisebbsége.Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Társszerkesztő, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309 p.
 • > Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455 p.
 • > Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest,1999, 319.
 • > Erdélyi csillagok. (második sorozat) Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 247 p. (Bev. Sas Péter)
 • > I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697-1792. Pro-Print, Csíkszereda,1998, 503 p. (Bev. Miskolczy Ambrus)
 • > Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 134 p. (Bev. tan. Fekete Károly, életműbibliográfiával.)
 • > Mikó Imre:Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print, Csíkszereda,1998,207 p. (Bev. tan. Bárdi Nándor, életműbibliográfiával)

Forrásközlés

 • > Jakabffy Elemér: Tervezet a kisebbségi törvény javaslatához. Magyar Kisebbség 2004. 1-2. sz. 377-423. Paál Árpád: Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. Uo. 424-465.
 • > Választások és tárgyalások. Magyar Kisebbség 2001. 1. sz. 130-164.
 • > Kordokumentum, Tervek az erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940. Szövetség, különszám, 1995. január, 4-27.
 • > Bibó István: Erdély közszelleméről. Korunk 1993. 1 sz. 13-18.

Lektorálás

 • > Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán – Majtényi Balázs, Rejtjel, 2005. 631 p.
 • > Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860-1989). Szerk. Vincze Gábor, TLA-EME, Bp.-Kv., 2004, 394.
 • > Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936. Összeállította Angyal Béla, Fórum-Lilium Aurum, Somorja-Dunaszerdahely,2004, 534.
 • > Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918-1944. Összeállította Fedinec Csilla, Fórum-Lilium Aurum, Somorja-Dunaszerdahely,2004, 663.
 • > Kárpátalja 1938-1941. Ukrán és magyar történeti közelítésben. TLA, Bp., 2004, 270 p.
 • > Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918-1938.. Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 347.
 • > Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. . Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 533.

Bibliográfia

 • > Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47.
 • > Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations (1990-2000) In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa Studies. Regio-Polirom, Iasi-Budapest, 2001, 307-372.
 • > Mikó Imre munkái 1926-1944. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 188-206. (Múltunk könyvek)
 • > Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940. Magyar Kisebbség 1997. 1. sz. 80-84.

Összeállítások

 • > Erdély a Históriában. Összeállította Bárdi Nándor, Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997. 407.
 • > Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 133,(összeállítás) Caiete Muzeale 14.
 • > Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din Ungaria (1993).Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 67.(összeállítás) Caiete Muzeale 13.